krzysztof
krzysztof
dariusz
dariusz
szatrawski
szatrawski
 
 
 
 
 
 
 
 
Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim. Olsztyn 1996. (abstrakt - rozprawa doktorska - UMK Toruń 1994).
Feliks Nowowiejski – polski kompozytor z Warmii. “Borussia” 1999 nr 18/19.

Przestrzeń w dziele literackim. Kategoria poznawcza i kod kulturowy. „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie” T.I, Olsztyn 1995.
Etos menedżera a humanistyczny model kształcenia na kierunkach zarządzania i biznesu (współautor Bronisław Bombała) „Prakseologia” 1996 nr 1-4.
Regionalizacja nauczania muzyki w klasach I-III. W: Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży (praca zbiorowa pod red. L.Marzewskiego), Olsztyn 1998.
Motywy autobiograficzne w prozie Juliana Stryjkowskiego. W: Biografia i historia. Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością. (praca zbiorowa pod red. A.Staniszewskiego i K.D.Szatrawskiego) Olsztyn 1997.
Nowe media - nowe przestrzenie. Przemiany kulturowe a kategorie przestrzenne. W: Wyzwania pedagogiki medialnej. Nowe perspektywy XXI wieku. (Praca zbiorowa pod red. M.Sokołowskiego) Olsztyn 2001.
Tradycyjne systemy wartości w przestrzeni technologicznej - konsekwencje edukacyjne. W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Kraków 2001.