Krzysztof Szatrawski - Wykaz wybranych publikacji
krzysztof
krzysztof
dariusz
dariusz
szatrawski
szatrawski
wykaz
publikacji
naukowych
 

Publikacje zwarte:
 • Jan Lubomirski. Szkic biograficzny. Olsztyn 1991, ss.110.
 • 50 lat Filharmonii Olsztyńskiej im.Feliksa Nowowiejskiego. (opracowanie i redakcja Krzysztof D. Szatrawski) Olsztyn 1996, ss.86.
 • Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim. Olsztyn 1996, ss.160. (rec. I. Bukowska-Floreńska, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1997 nr 4, s.618-620; J. Chłosta, „Borussia” 1997 nr 14, s.347-348; M. Sokołowski, „Gazeta Olsztyńska” 1997)
 • Sonata triowa (trzyczęściowe opracowanie broszurowe w języku polskim i angielskim dołączone do płyt zespołu Pro Musica Antiqua). Wydawnictwo DUX, Warszawa 1996-1998.
 • Biografia i historia. Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością. (praca zbiorowa pod redakcją A. Staniszewskiego i K. D. Szatrawskiego) Olsztyn 1997, ss.255.
 • Z miłości do muzyki. 60 lat Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego. Olsztyn 2006, ss.256.
 • Poematy symfoniczne Feliksa Nowowiejskiego. Rekonstrukcja i reinterpretacja spuścizny rękopiśmiennej kompozytora. (praca zbiorowa, redakcja naukowa i wstęp K. D. Szatrawski). Barczewo 2007, ss.80.
 • Pieśni morskie op.42 Feliksa Nowowiejskiego. (dwuczęściowe opracowanie broszurowe w języku polskim i angielskim dołączone do płyt Chóru im. prof. W. Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Wydawnictwo DUX, Warszawa 2008-2009.

Artykuły:
 • Jan Lubomirski - muzyk, nauczyciel i działacz ruchu polskiego na Warmii. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1986 nr 3-4, s.191-198.
 • Antoni Szajek - muzyk i działacz ruchu polskiego na Warmii w latach 1920-1939. „Studia i materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie” 1989 nr 9, s.42-55.
 • Przyczynek do badań nad organizacją życia muzycznego w Olsztynie po II wojnie światowej. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” (w druku).
 • O wierszach Erwina Kruka. „Borussia” 1991 nr 1, s.64-69.
 • Pamięć i zmyślenie. Poszukiwanie tożsamości jako gest etyczny w twórczości poetyckiej Erwina Kruka. [w:] Studia i szkice o literaturze współczesnej. „Studia i materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie” 1992 nr 32, s.81-97
 • Muzycy wileńscy na Warmii i Mazurach po roku 1945. [w:] Wilno - Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej. „Studia i materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie” 1992 nr 38, s.91-99. Wersja skrócona: "Kurier Wileński" 1991 nr 46, s.3.
 • Życie i tradycja Żydów w powieściach galicyjskich Juliana Stryjkowskiego. [w:] Kresy i pogranicza. WSP w Olsztynie. Olsztyn 1995, s.207-225.
 • Przestrzeń w dziele literackim. Kategoria poznawcza i kod kulturowy. „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie” T.I, Olsztyn 1995, s.349-360.
 • Wigilia i kolędy w polskiej tradycji. „Posłaniec Warmiński” 1995 nr 26, s.4.
 • Motyw podróży w prozie Juliana Stryjkowskiego [w:] Podróżujący Polacy. (praca zbiorowa pod red. A. Staniszewskiego) Olsztyn 1996, s.197-209.
 • Etos menedżera a humanistyczny model kształcenia na kierunkach zarządzania i biznesu (współautor Bronisław Bombała) „Prakseologia” 1996 nr 1-4, s.211-219.
 • Motywy autobiograficzne w prozie Juliana Stryjkowskiego. [w:] Biografia i historia. Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością. (Praca zbiorowa pod red. A. Staniszewskiego i K. D. Szatrawskiego) Olsztyn 1997, s.49-56.
 • Regionalizacja nauczania muzyki w klasach I-III. Rola tradycji lokalnych w Wychowaniu muzycznym z uwzględnieniem specyfiki województwa olsztyńskiego. [w:] Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki regionu (Praca zbiorowa pod red. L. Marzewskiego), Olsztyn 1998, s.38-42.
 • Feliks Nowowiejski – polski kompozytor z Warmii. „Borussia” 1999 nr 18/19, s.396-406.
 • Święta księga Mazurów. „Zabytki” 2000 nr 2, s.36-39.
 • Nowe media - nowe przestrzenie. Przemiany kulturowe a kategorie przestrzenne. [w:] Wyzwania pedagogiki medialnej. Nowe perspektywy XXI wieku. (Praca zbiorowa pod red. M. Sokołowskiego) Olsztyn 2001, s.109-122.
 • Tradycyjne systemy wartości w przestrzeni technologicznej - konsekwencje edukacyjne. [w:] Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. X Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. (Praca zbiorowa pod red. J. Morbitzera) Kraków 2001, s.192-199.
 • Postmodernizm, nihilizm i rebelia w obronie wartości. [w:] Oblicza nihilizmu. (Praca zbiorowa pod red. ks. Z. Kunickiego) Olsztyn 2001, s.99-117.
 • Subkultura hakerska a terroryzm informatyczny. Wolność i odpowiedzialność w sieci globalnej. [w:] Świat po 11 września 2001 roku. (Praca zbiorowa pod red. K. Gładkowskiego) „Studia Politologiczne” Vol.1. Olsztyn 2003, s.277-291.
 • SSSR glazami polskowo pisatela: Rossijskoje putieszestwie Juliana Stryjkowskiego. „Baltijskij Filologiczeskij Kurier. Naucznyj żurnal, Izdatielstwo Kaliningradskowo Gosudarstwiennowo Uniwiersiteta" Vol.4. 2004, s.346-362.
 • Inspiracje twórcze. [w:] Aby pieśń zachowała się cało. (Praca zbiorowa pod red. J. Chłosty) Olsztyn 2005, s.93-95.
 • Filharmonia olsztyńska. [w:] Kalendarz Olsztyna 2006. (Praca zbiorowa pod red. T. Śrutkowskiego), Olsztyn 2005, s.212-223.
 • Dynamika kultury. Od quasi-naturalnej indywidualności do cuwilizacji mas. „Humanistyka i Przyrodoznawstwo" Nr.12. Olsztyn 2006 s.175-184.
 • Literackie i symboliczne inspiracje Poematu symfonicznego „Śmierć Ellenai" op.17 nr 3 Feliksa Nowowiejskiego. [w:] Poematy symfoniczne Feliksa Nowowiejskiego.Rekonstrukcja i reinterpretacja spuścizny rękopiśmiennej kompozytora. (Praca zbiorowa pod red. K. D. Szatrawskiego) Barczewo 2007, s.23-34.  
 • Kulturowe konsekwencje rewolucji informatycznej - między indywidualną wolnością a społeczną kontrolą. „Szkice Humanistyczne" Tom VIII nr 1 (vol.14) 2008 s. 125-138.
 • Twórczość kompozytorska w kulturze muzycznej Warmii w XX i na początku XXI stulecia. [w:] Dni Dziedzictwa Warmii VII - Muzyka na Warmii. Lidzbark Warmiński 2008, s.40-60.
 • Sacrum w świadomości Mazurów - na podstawie pieśni kancjonałowych i poezji ludowej. [w:] Miejsca święte...

Sprawozdania i komunikaty:
 • Sprawozdanie z sesji „Muzyka na Warmii i Mazurach”. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1989 nr 1-4, s.167-169.
 • Sesja „Wilno-Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje”. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1991 nr 4, s.295-296.
 • Jan Boehm (1929-1986). (współautor I.Szatrawska) „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1987 nr 2, s.395-401.
 • Dr Jan Boehm (1929-1986). „Rocznik Olsztyński” T.XVI, Olsztyn 1990, s.497-500.
 • Ethos menadżera a humanistyczny model kształcenia na kierunkach zarządzania i biznesu. (Współautor B.Bombała) VI Polski Zjazd Filozoficzny. Abstrakty. Toruń 1995, s.19 i n.
 • Sprawozdanie z sesji „Folklor i pogranicza”, „Przegląd Humanistyczny” 1996 nr 5, s.183-184.

Recenzje:
 • [o książce:] Muzyka na Warmii i Mazurach. Materiały z sesji naukowych 1983-1985. red.J.Boehm. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1987 nr 2, s.367-371.
 • [o książce:] Jan Boehm: Feliks Nowowiejski. Artysta i wychowawca. Olsztyn 1985. „Rocznik Olsztyński” T.XVI, Olsztyn 1990, s.421-423.
 • [o książce:] Andrzej Staniszewski: Nasz kochany Jan Kochanowski. Warszawa 1988. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1991 nr 3, s.194-195.
 • [o książce:] Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988. red. J. Chłosty. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1994 nr 1.
 • Obecność (o książce: Elżbieta Konończuk, Mazurska obecność Erwina Kruka. Białystok 1993). „Borussia” 1994 nr 8, s.262 i n.
 • [o książce:] Andrzej Staniszewski: Ziemia serdecznie znajoma. Szkice o poezji Aleksandra Rymkiewicza. Olsztyn 1994. „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie” T.I, Olsztyn 1995, s.349-360.
 • [o książce:] Maria Jolanta Żmichrowska: Hanna Pohoska 1895-1953. Olsztyn 1995. „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie” T.3, Olsztyn 1996, s.156-158.
 • [o książce:] Andrzej Staniszewski: Rok pruski. Życie codzienne wsi polskiej na przełomie XIX i XX w. w świetle korespondencji prasowych. Olsztyn 1995. „Literatura Ludowa” 1996 nr 3-4, s.64-66.
 • Od filmu popularnonaukowego do rzeczywistości wirtualnej (o książce: Marek Sokołowski: Wokół zagadnień audiowizji). „Film Naukowy” 1997 nr 2 s.52 i n.
 • Przestrzenie Miłosza (o książce: Beata Tarnowska, Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza. Olsztyn 1996). „Borussia" 1998 nr 16, s.329 i n.
 • Systemowy obraz świata. Monadologia wobec nauki współczesnej. (o książce: Krzysztof Kościuszko, Nowa formuła monadologii, Olsztyn 2007). „Humanistyka i Przyrodoznawstwo" Nr.13. Olsztyn 2007.